Obchodní podmínky

korporace KAPE Company s.r.o.
(platné ode dne 25. 5. 2018)

korporace KAPE Company s.r.o., IČO: 09204229, spisová značka: C 117792 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem (provozovnou) Čeloudova 1117, 674 01 Třebíč (dále také jen "prodávající").
Kupujícím se rozumí druhá strana uvedená v objednávce.

Čl. 1 | Obecná ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „Oz“), práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále také jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo telefonicky.
1.2. Internetový obchod prodávajícího je provozován na url adrese www.ceskanadrz.cz (dále také jen „webová stránka“).
1.3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Pro uzavřenou smlouvu jsou platné vždy obchodní podmínky, které byly zveřejněny v době projevu vůle kupujícího uzavřít smlouvu.

Čl. 2 | Uzavření kupní smlouvy
2.1. Zboží, které je prezentované na webové stránce prodávajícího, je pouze ilustrační povahy, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, jíž předmětem by bylo zboží prezentované na webové stránce prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 Oz se ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije.
2.2. Webová stránka prodávajícího obsahuje informace o zboží, včetně uvedení ceny. Ceny uvedené u zboží jsou platné do doby, po kterou jsou zobrazeny na webové stránce prodávajícího. Prodávající není oprávněn cenu zboží zvýšit, to se nedotýká práva prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek, čl. 2.7 těchto obchodních podmínek tím není dotčen.
2.3. Webové stránky prodávajícího obsahují veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží pro doručení zboží v rámci území České republiky. V rámci doručení zboží mimo území České republiky prodávající zašle kupujícímu před akceptací objednávky podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek cenovou nabídku dopravného a balného.
2.4. Zboží, které je prezentované na webové stránce prodávajícího, může kupující objednat vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží; způsobu úhrady kupní ceny zboží; informace o nákladech spojených s dodáním zboží; údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále také jen „objednávka“).
2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil, kupujícímu je umožněno vložené údaje změnit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.
2.6. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení správnosti objednávky.
2.7. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje akceptace objednávky kupujícího prodávajícím. Smlouva je uzavřena v momentě, kdy kupujícímu dojde potvrzení objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále také jen „elektronická adresa kupujícího“), nebo kdy je objednávka kupujícího potvrzena prodávajícím telefonicky.
2.8. Při uzavření kupní smlouvy telefonicky se čl. 2.1 až 2.7 těchto obchodních podmínek nepoužije.
2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.) si hradí kupující i prodávající sám.

Čl. 3 | Cena zboží, platební podmínky
3.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží na základě uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu: v hotovosti v provozovně prodávajícího; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Účet prodávajícího je vedený u MONETA Money Bank a.s. pod číslem 224327467/0600.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Oz se nepoužije.
3.6. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na každou objednávku kupujícího je možné uplatnit jedinou slevu.

Čl. 4 | Odstoupení od smlouvy
4.1. Kupující, který je fyzickou osobou nepodnikající (dále jen „spotřebitel“), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Oz právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního druhu nebo části zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je umístěn na webové stránce.
4.2. Spotřebitel není oprávněn dle ustanovení § 1837 Oz, mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 těchto podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 těchto podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění, poskytnuté kupujícím, již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí prodávajícímu.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklou na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nebo prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Čl. 5 | Přeprava a dodání zboží
5.1. Dodání zboží je možné v provozovně prodávajícího (osobní odběr) nebo s dodáním zboží na místo určené kupujícím.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nesplní povinnost převzít zboží, může prodávající požadovat veškeré náklady, které mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly.
5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a též případné náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

Čl. 6 | Práva z vadného plnění
6.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Oz.
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího. Prodávající dále odpovídá kupujícímu za to, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Byla-li kupní smlouva uzavřena podle vzorku, je prodávající povinen dodat zboží v odpovídající jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze. Prodávající dále odpovídá kupujícímu za to, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 těchto podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Čl. 7 | Další práva a povinnosti
7.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až zaplacením celé kupní ceny.
7.2. Kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
7.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Oz.
7.4. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou v jeho objednávce.

 

Čl. 8 | Poučení pro spotřebitele
8.1. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující, který je spotřebitelem, se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím na tento orgán dozoru.
8.2. Mimosoudní řešení sporů je možné telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.
8.4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Čl. 9 | Ochrana osobních údajů kupujícího
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
9.4. Kupující je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webové stránky prodávajícího) uvádět přesně, pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Těmito zpracovateli jsou zejména osoby: a) podílející se na dodání zboží, b) realizaci plateb na základě smlouvy, c) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, d) zajišťující marketingové služby.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující bude uchovávat osobní údaje: a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
9.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že jde o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Čl. 10 | Zasílání obchodních sdělení
10.1. Vysloví-li kupující při objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícímu, má prodávající právo zaslat kupujícímu obchodní sdělení týkající se zboží, služeb nebo související s podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Udělený souhlas je možné kdykoliv bez podmínky odvolat.

Čl. 11 | Závěrečná ustanovení
11.1. Skutečnosti neupravené těmito obchodními podmínkami a uzavřenou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
11.2. Pokud právní vztah vzniklý z uzavřené kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se řídí českým právem.
11.3. Pokud právní vztah vzniklý z kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů. Tím není dotčeno právo spotřebitele uvedené v Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I).
11.4. Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.